KVKK

Bu politika bildirim metni ile Kişisel verilerinizin korunması hususunda Apcon İnşaat Yapı Sanayi ve Tic. A.Ş. “Apcon ” başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi olmak üzere bütün hükümleri ve ilgili mevzuata en uygun şekilde sizi, Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ve grup şirketlerimiz dâhilinde mevcut veya ileride sunulacak ürün, mamul ve hizmetlerimiz kapsamında hangi kişisel verileri elde ettiğimize, nasıl ve nerede kullanacağımıza ve bunları nasıl işlediğimize dair açık ve anlaşılır bir şekilde sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Başta şirketimiz Apcon ve organizasyon ağı içerisindeki birimlerimiz ile diğer grup şirketlerimizin de kişisel verilerin korunmasında temel ilkeler olan Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme ilkelerine bağlı olduğumuzu bildiririz.

 

1. Veri Sorumlusu nedir? Veri Temsilcisi nedir?

6698 SAYILI KVKK hükümleri çerçevesinde, Apcon veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Bir diğer deyişle; aynı kanuna dayalı yönetmelik gereğince “kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişidir.”

Apcon ve Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ile gerekirse grup şirketleri organizasyonu içinde mevcut veya ileride sunulması planlanan ürün, mamül ve faaliyetlerimiz hakkında, gerektiğinde e-mail, sms ve telefon gibi sesli, yazılı ve görsel iletişim enstrümanları kullanılarak size ulaşılması, sunulan hizmet ve mamullerimizin tanıtımı, detaylandırılması; talepleriniz, tercih, kullanım ve seçimleriniz yönünde bireyselleştirilmesi, şekillendirilerek arz edilmesi, pazar fizibilite çalışmalarının yapılması, pazarlama ve satış aşamasında şirketimiz tarafından öngörülen aktivitelerin organizasyonu ve neticelendirilmesi, mamul ve hizmetlere ihtiyaç dahilinde gerek hizmet gerekse mamullere duyulan güven ve bağlılık açısından sürekliliğin sağlanması ve artırımına yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması, alıcılardan yöneltilen istek, talep, öneri ve eleştirilerin izlenmesi, organizasyon şeması içerisinde yetkili birimlerimizce yanıtlanması, sonuçlandırılması amacı ile;

Apcon ticari organizasyonu içinde merkez ve bölge müdürlükleri, fabrika veya gerekirse grup şirketlerimiz organizasyonu dâhilinde mevcut müşteri ve müşteri adaylarına arz edilecek ürün, mamul ve hizmetler ile bunlara ilişkin satın alma taleplerinin sınıflandırılması, ilgili birime sevkedilmesi, karşılanması, aktif hale getirilmesi, izlenmesi, neticelendirilmesi, kalite standartları gereği tetkiki amacıyla tarafınızdan alınacak olan; kimliğinizin tespiti veya tespitine yarayan şahsınıza münhasır her türlü kişisel verinizin (İsim, adres, telefon, e-mail adresi, IP adresi, banka hesap bilgileri, fatura bilgileriniz ve buna benzer diğer bilgiler gibi) başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bütün hükümleri ve bu kanunun (‘’6698 SAYILI KVKK’’) 10. Maddesi ve ilgili mevzuata en uygun olacak şekilde başta Medeni Kanun’un 2.maddesinde belirtilen ve teamülen uyulması gereken “İyiniyet ve Dürüstlük Kuralları”na bağlı kalacak şekilde verilerinizi işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve kanunun 8 ve 9. Maddelerinde aranan şartların sağlanması ve kanunun izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı bir şekilde olmak kaydı ile 3. Kişilere, Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika veya gerekirse grup şirketlerimiz organizasyonu alanlarına, Apcon çalışanlarına ve Apcon çatısı altında sevk edilmesi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirilen departmanlara ve gerekirse grup şirketlerine ve kısmi olarak çalıştığımız şirketimizin dahil olduğu grup dışı gerçek ve tüzel kişiliği haiz çözüm ortaklarımıza iletilebilecektir.

Yukarıda sayılan işlemler ve eylemler yerine getirilirken başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bütün hükümleri ve bu kanunun (‘’6698 SAYILI KVKK’’) 10. Maddesi ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygunluk sağlanması Apcon güvencesi altındadır.

 

2. Kişisel Verileriniz Hangi amaçla işlenebilir?

Öncelikle Apcon’un amacı sizlere daha iyi hizmet vermek ve bu hizmeti yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bütün hükümlerine uygun bir şekilde verilerinizin işlenmesini sağlamaktır, aynı kanunun (‘’6698 SAYILI KVKK’’) 10. Maddesi ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak hali hazırda mevcut bulunan kişisel verileriniz; Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ve gerekirse grup şirketleri organizasyonu içinde mevcut veya ileride sunulması planlanan ürün, mamül ve faaliyetlerimiz hakkında, gerektiğinde e-mail, sms, ve telefon gibi sesli, yazılı ve görsel iletişim enstrümanları kullanılarak size ulaşılması, hizmet ve mamullerimizin tanıtımı, detaylandırılması; talepleriniz, tercih, kullanım ve seçimleriniz yönünde bireyselleştirilmesi ve arz edilmesi, pazara ilişkin bazı fizibilite çalışmalarının yapılması, pazarlama ve satış aşamasında şirketimiz tarafından öngörülen aktivitelerin organizasyonu ve neticelendirilmesi, mamul ve hizmetlere ihtiyaç dahilinde duyulan güven ve bağlılık açısından sürekliliğin sağlanması ve arttırımına yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması, alıcılardan yöneltilen istek, talep, öneri ve eleştirilerin izlenmesi, organizasyon şeması içerisinde yetkili birimlerimizce yanıtlanması, sonuçlandırılması amacı ile;

Apcon ve Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, fabrika ve gerektiğinde grup şirketlerimiz organizasyonu aracılığı ile müşterilere sunulacak olan mamul, hizmet ve taleplerle ilgili olarak Apcon’a ulaştırılan mamul, hizmet taleplerinin yönlendirilmesi, aktif hale getirilmesi, tespiti, neticelendirilmesi, denetlenmesi amacıyla 6698 sayılı kanun hükümleri dahilinde işlenmekte, işlenme amacına uygun sürede fiziki veya elektronik ortamda kişisel verilerin korunması ve güvenliği esaslarına uygun, güvenli bir şekilde işlenmekte ve saklanmaktadır. Apcon tarafından 6698 SAYILI KVKK başta olmak üzere bu kanunla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm yasal düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklere uyulmaktadır.

 

3. Kişisel Verileriniz Hangi Şartlarda Aktarılır?

Kişisel verilerinizin 6698 Sayılı kanunda belirtilen usullere uygun ve Kişisel verilerin Korunması Kurumu’nca belirlenen yasal mevzuattaki temel düzenlemeler doğrultusunda, Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, fabrika ve gerektiğinde grup şirketlerimiz organizasyonu aracılığı ile işlenen kişisel verileriniz; 6698 SAYILI KVKK’da tarafınıza sağlanan ve bu kanundaki temel ilkelere uygun olarak ve 6698 SAYILI KVKK’nın 8.maddesinde belirtilen kurallara uyularak yurt içinde, 6698 SAYILI KVKK’nın 9. Maddesinde düzenlenen yurtdışına aktarma kuralları dâhilinde kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olacak şekilde aktarılabilecektir.

Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ve gerekirse grup şirketleri organizasyonu içinde mevcut veya ileride sunulması planlanan ürün, mamül ve faaliyetlerimiz hakkında, gerektiğinde e-mail, sms ve telefon gibi sesli, yazılı ve görsel iletişim enstrümanları kullanılarak size ulaşılması, hizmet ve mamullerimizin tanıtımı, detaylandırılması; talepleriniz, tercih, kullanım ve seçimleriniz yönünde bireyselleştirilmesi ve arz edilmesi, pazara ilişkin bazı fizibilite çalışmalarının yapılması, pazarlama ve satış aşamasında şirketimiz tarafından öngörülen aktivitelerin organizasyonu ve neticelendirilmesi, mamul ve hizmetlere ihtiyaç dâhilinde duyulan güven ve bağlılık açısından sürekliliğin sağlanması ve artırımına yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması, alıcılardan yöneltilen istek, talep, öneri ve eleştirilerin izlenmesi, organizasyon şeması içerisinde yetkili birimlerimizce yanıtlanması, sonuçlandırılması amacı ile;

Şirket yönetim ve iş akışı prosedürleri dahilinde Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, fabrika ve gerektiğinde grup şirketlerimiz organizasyonu aracılığı ile tarafınıza sunulacak olan mamul ve hizmetlerle ilgili olarak Apcon‘a ulaştırılan “mamul ve hizmet taleplerinin yönlendirilmesi, aktif hale getirilmesi, takibi, neticelendirilmesi, denetlenmesi ve arttırılması amacıyla; gerek yurt içi gerekse yurtdışındaki organizasyonumuz dahilindeki çözüm ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştigal alanımızın gerektirdiği şekilde hizmet arz ettiğimiz müşterilerimize, Apcon çatısı altında süreli veya süresiz çalışanlarına, doğrudan ve dolaylı da olsa Apcon organizasyonu altındaki ilgili departmanlara, halin icabı ve kamu güvenliği gerektirdiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik birimlerine, faaliyetlerimizin zorunlu kıldığı durumlarda, hizmet alınan gerçek kişilere, tüzel kişilikli firmalara ve yasal zorunluluklar gereği denetim şirketlerine, banka, sigorta, lojistik, reklam ve tanıtım şirketlerine, zorunlu kılınan hallerde yazılım şirketlerine (ilgili kullanıcı sıfatıyla müştereken sorumlu olarak), hukuki destek alınan avukatlara aktarılabilecek, KVKK izin verdiği ölçüler dahilinde veri tabanımıza, alıcı grubu ve ilgili kullanıcı olarak değerlendirilebilecek kişilere veya onun yerine ileride geçecek herhangi bir veri tabanı veya platformda işlenerek muhafaza edilebilecektir.

 

4. Yurtdışına Veri Aktarımı Hususunda

Apcon ve Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, fabrika ve gerektiğinde grup şirketlerimiz organizasyonu aracılığı ile işlenen kişisel verileriniz, 6698 SAYILI KVKK’nın 4(2) maddesindeki sayılan, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri ışığında açık rıza alarak, Yine 6698 Sayılı KVKK’nun 5(2) maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde ve KVKK’nun 6(3) maddesindeki şartlar dahilinde açık rıza aranmaksızın verilerin işlenebileceği, bu her iki madde saklı kalmak kaydı ile açık rıza temini suretiyle, aynı kanunun 9. maddesindeki kurallar ve bu kurallarda aranan mevcut güvencelerin varlığı halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin mevcut olduğu hallerde yurtdışına aktarılabilir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Edinilmesi, Yönetilmesi ve Hukuki Sebebi

Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ve gerekirse grup şirketleri organizasyonu içinde mevcut veya ileride sunulması planlanan ürün, mamül ve faaliyetlerimiz hakkında, gerektiğinde e-mailinde e-mail, sms ve telefon gibi sesli, yazılı ve görsel iletişim enstrümanları kullanılarak size ulaşılması, sunulan hizmet ve mamullerimizin tanıtımı, detaylandırılması, talepleriniz, tercih, kullanım ve seçimleriniz yönünde bireyselleştirilmesi, şekillendirilerek arz edilmesi, pazar fizibilite çalışmalarının yapılması, pazarlama ve satış aşamasında şirketimiz tarafından öngörülen aktivitelerin organizasyonu ve neticelendirilmesi, mamul ve hizmetlere ihtiyaç dahilinde, duyulan güvende sürekliliğin sağlanması ve çoğaltılmasına yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması, alıcılardan yöneltilen istek, talep, öneri ve eleştirilerin izlenmesi, organizasyon şeması içerisinde yetkili birimlerimizce yanıtlanması, sonuçlandırılması amacı ile;

Şirket yönetim ve iş akışı prosedürleri dahilinde Apcon ve Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, fabrika ve gerektiğinde grup şirketlerimiz organizasyonu aracılığı ile tarafınıza sunulacak olan mamul hizmet ve siparişlerle ilgili olarak Apcon’a ulaştırılan mamul, hizmet ve sipariş taleplerinin yönlendirilmesi, taleplerin karşılanması, takibi, sonlandırılması, denetlenmesi için Apcon ve grup şirketleri vasıtası ile gerektiğinde e-mail, sms ve telefon gibi sesli, yazılı ve görsel iletişim enstrümanları suretiyle iletişim sağlanması için toplanılmaktadır. Bu amaçla toplanılan kişisel verileriniz, yukarıda da ayrıntılı olarak belirtildiği gibi 6698 SAYILI KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkelere sadık kalınmak sureti ile 6.maddede teker teker sayılan açık haklarınız, açık rıza almak şartı ile veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde tahdidi olarak sayılan şartların mevcut olması halinde, açık rıza temin edilmeden de işlenip aktarılabilecektir.

 

6.6698 SAYILI KVKK’nın 11. Maddesi ü’nden kaynaklanan İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanacağınız;

Bütün Apcon müşterilerine ait ve müşteriler ile ilgili kişisel verileri 6698 Sayılı KVKK ve ilgili mevzuat gereğince ticari ilişkinin bitiminden sonra bir süre için de muhafaza etmekle yükümlü olduğumuzu bildirmek isteriz. Bir gerçek ya da tüzel kişiliği temsilen şirketimizle işlem yapan tüm gerçek kişiler (örneğin; şirket vekaletnamesi ile işlem yapan temsilci, avukat, şirket müdürü, gerçek kişi acente, personel vb.) yazılı olmak kaydı ile, bir şekilde hak sahipliğinizi kanıtlar ve kimliğinizi tespit etmeye yarar belgelerinizle başvurarak; KVKK madde 11 de zikredilen kendinizle ilgili; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı dilekçeniz ile – Kırlangıç Caddesi No:24/2 Gaziosmanpaşa Ankara adresimize bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz APCON tarafından değerlendirilerek 6698 SAYILI KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmeyecektir ancak, KVKK 13/2 maddesinin gerektirdiği durumlarda Apcon’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

6698 SAYILI KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak şartıyla, 6698 SAYILI KVKK’nın 11. maddesindeki haklarınız; 6698 SAYILI KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bu haklarınızın 6698 Sayılı KVKK hükümlerine göre korunma altında olduğunu bildirmek istiyoruz

 

7-APCON ve İştiraklerinde Sesli ve Görüntülü Gözlem Aktiviteleri

Apcon, gerek kendi gerekse iştiraklerine ait faaliyet sahasında bulunan işletme, fabrika, satış sahası, nakliye faaliyeti sırasında kısmen ve tamamen kendi adına sevk edilen kara, hava ve deniz araçlarında mevcut başta kamera olmak üzere görsel ve işitsel veri izleme faaliyetleri, yasal mevzuat çerçevesinde tedbiren ve genel güvenliğin sağlanması, amacı temel odaklı olarak yukarıda sayılan 6698 sayılı kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gözlem aktivitelerini yerine getirebilecektir. Apcon tarafından yürütülen görsel ve işitsel izleme faaliyetleri konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Bu kayıtlar iştirak çatısı içerisindeki ilgili kullanıcı alıcı grubu ve resmi prosedürlere göre talep edildiğinde T.C.Resmi kurumları haricinde hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşılmamaktadır.

 

8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi Yok Edilmesi (İmhası)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi, yok edilmesi Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu olarak şirketimiz kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Talebiniz olması halinde Apcon veya Apcon ticari organizasyonu içindeki merkez, bölge müdürlükleri, fabrika ve gerekirse grup şirketleri mevcut kişisel verilerinizi silinmesi ve yok edilmesi yok edilmesi hususunda kanuni yükümlülükleri yerine getirecektir.